تقویم آموزشی

تقویم آموزشی
دوره آموزش وبینار اردیبهشت 97

نام دوره روز زمان برگزاری طول دوره شهریه ساعت شروع و پایان نام استاد
آموزش Acunetix دوشنبه 97/2/10 1 ساعت رایگان 11:00 – 10:00 وحید علمی
دوره آموزش وبینار مقدماتی – شخصی

روز زمان برگزاری طول دوره شهریه شهریه با تخفیف ساعت شروع و پایان نام استاد محل برگزاری
سه شنبه 96/12/15 1 ساعت رایگان رایگان 15:00 – 14:00 شاهین شاپوری شرکت سما سامانه تجهیز
سه شنبه 96/12/15 1 ساعت رایگان رایگان 16:00 – 15:00 شاهین شاپوری شرکت سما سامانه تجهیز