تقویم آموزشی

هرچه رنگ و بوی دنیا اطراف ما دیجیتالی تر میشود ، عمق و گستردگی آسیب پذیری های ما نیز بیشتر می شود.

تقویم آموزشی
دوره آموزش وبینار اردیبهشت ۹۷

نام دوره روز زمان برگزاری طول دوره شهریه ساعت شروع و پایان نام استاد
آموزش Acunetix دوشنبه ۹۷/۲/۱۰ ۱ ساعت رایگان ۱۱:۰۰ – ۱۰:۰۰ وحید علمی

آموزش وبینار اردیبهشت
نام دوره روز زمان برگزاری طول دوره شهریه ساعت شروع و پایان نام استاد
آموزش Acunetix دوشنبه ۹۷/۲/۱۰ ۱ ساعت رایگان ۱۱:۰۰ – ۱۰:۰۰ وحید علمی برگزار شد
آموزش Acunetix دوشنبه ۹۷/۲/۱۰ ۱ ساعت رایگان ۱۱:۰۰ – ۱۰:۰۰ وحید علمی ثبت نام