كنفرانس امنيت اطلاعات و پدافند سايبري

حضور پرقدرت گروه امنيتي سما در پنجمين كنفرانس امنيت اطلاعات و پدافند سايبري

كنفرانس امنيت اطلاعات و پدافند سايبري

معرفي محصولات برتر امنيت سايبري در پنجمين كنفرانس امنيت اطلاعات و پدافند سايبري با استقبال گسترده شركت كنندگان و مدعوين قرار گرفت. دراين كنفرانس كه اكثر شركت هاي فعال در حوزه امنيت سايبري حضور داشتند، استقبال از محصولات امنيت سايبري گروه سما به گونه اي بود كه همواره موجب اجتماع بازديد كنندگان جلوي غرفه گروه امنيتي سما مي شد. طي دو روز نخست كنفرانس، به اعتراف برگزار كنندگان كنفرانس، گروه امنيتي سما بيشترين ميزان بازديد كننده را به خود اختصاص داده است.