پیکربندی اتوماتیک WAF در نرم افزار Acunetix

پیکربندی اتوماتیک WAF

پیکربندی اتوماتیک WAF در نرم افزار Acunetix

پیکربندی اتوماتیک WAF در نرم افزار Acunetix

Acunetix از Imperva SecureSphere ، F5 BIG-IP Application Security Manager و FortiWeb WAF پشتیبانی می کند و می تواند به طور خودکار قوانین WAF مناسب را برای محافظت از برنامه های کاربردی وب در برابر آسیب پذیری های هدفمند که اسکنر می یابد، ایجاد کند. این امکان به شما اجازه می دهد تا بطور موقت از سواستفاده از آسیب پذیری های شدید، تا وقتی برطرف نشده اند، جلوگیری شود.