چک لیست کارهای روزانه دیتابیس SQL Server

تاریخ انتشار : تیر ۱۱, ۱۳۹۸
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (5٫00 / 5)
دسته بندی : امنیت دیتابیس

وقتی شما ادمین یک دیتابیس SQL Server باشید، یک سری کارهای روزانه بعنوان کارهای روتین خواهید داشت که باید انجام دهید. در این بخش ما برخی از این کارها را باهم بررسی می کنیم.

کارهای روزانه : ( دیتابیس SQL Server )

 1. کنترل خطاهای Event Log مربوط به سیستم عامل و خطاها و رخدادهای غیر معمول در SQL Server Log
 2. ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ اﻧﺠﺎم ﺟﺎب ﻫﺎي روزانه
 3. ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ ﺗﻬﯿﻪ Backup ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ذﺧﯿﺮه آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ امن
 4. ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﻫﺮ دﯾﺴﮏ و اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻫﺮ دﯾﺴﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ۱۵% و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 5. وﺿﻌﯿﺖ Performance ﺳﯿﺴﺘﻢ . ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﺗﻮﺳﻂ Profiler و Xevent
 6. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪاوم و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت Blocking
 7. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﺮدن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮور، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت Performance و ﻃﺮﯾﻘﻪ رﻓﻊ آﻧﻬﺎ
 8. اﯾﺠﺎد Alert ﺑﺮاي SQL Server ﺗﺎ هنگام رﺧﺪاد ﯾﮏ، ﺧﻄﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻤﯿﻞ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ ( دیتابیس SQL Server )
 9. رﯾﺴﺘﻮر ﮐﺮدن ﻣﺪاوم Backup ﻫﺎي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺻﺤﺖ Backup ﻫﺎ . ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ Restore ﮐﺮدن روزانه همه بکاپ ها نیست ولی باید این عمل بصورت مداوم مثلا هفته ای یک مرتبه صورت گیرد.
 10. اﯾﺠﺎد ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ در ﺣﻮزه DBA

نصب دیتابیس SQL Server

 1. ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺼﺐ، ﺗﺎ درﻫﻨﮕﺎم رﺧﺪاد ﯾﮏ ﺧﻄﺎ ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ اورژاﻧﺴﯽ ﺑﺘﻮان در اسرع وقت تنظیمات قبلی SQL Server را نصب کرد.
 2. عدم نصب سرویس های SQL Server بر روی Instance که اصلا استفاده نمی شود مانند FTS و Reporting Service و SSAS
 3. جهت افزایش SQL Server Performance هر سرویس ویندوزی که نیاز نیست غیر فعال شود.
 4. جهت افزایش بهینه کارایی SQL Server ، بهتر است بر روی هر سرور فیزیکی یک Instance نصب باشد بدون هیچ نرم افزار اضافی
 5. ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وري IO ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي MDF و LDF ﺑﺮ روي دﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. ( دیتابیس SQL Server )
 6. در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻨﮕﯿﻦ از Tempdb ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ روي ﯾﮏ دﯾﺴﮏ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
 7. ﻫﺮﮔﺰ SQL Server را ﺑﺮ روي Doamin Controller ﻧﺼﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 8. ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ SQL Server ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ NTFS ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 9. هرگز از NTFS Data File Encryption (EFS) و Compression بر روی MDF و LDF ها استفاده نکنید.

ارتقای SQL Server

 1. ۱- اﺟﺮاي SQL Server Upgrade Advisor ﻗﺒﻞ از Upgrade ﮐﺮدن SQL Server. ﻣﻄﻤﺌﻦ شوید هر تغییری که نیاز هست قبل از بروز رسانی انجام شده باشد.
 2. اﺑﺘﺪا ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺴﺘﯽ SQL Server را Upgrade ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺴﺘﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ، ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
 3. ﺣﺘﻤﺎ از وﺟﻮد ﯾﮏ ﭘﻠﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪﯾﺪ ، ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ.
 4. هرگز SQL Server Cluster ها را بروز نکنید و بر روی سخت افزار جدید مجدد آنها را Rebuild کنید.
 5. اﮔﺮ از ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ، ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم Statistics ﻫﺎي ﺗﻤﺎم دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﻫﺎ رو بروز کنید. بخاطر اینکه Statistics ها در عملیات بروز رسانی Update نمی شوند. ( دیتابیس SQL Server )

امنیت SQL Server

 1. از ﻟﺤﺎظ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎي SQL Server دﺳﺘﺮﺳﯽ ندارند.
 2. ﻓﻘﻂ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ و ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﺮ روي SQL Server Instance ﻫﺎ ﻧﺼﺐ کنید.
 3. ﺗﻌﺪاد sysadmin ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮور دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ. ( دیتابیس SQL Server )
 4. بعنوان DBA، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان sysadmin ﺑﻪ ﺳﺮور ﻻﮔﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت، ﯾﮏ اﮐﺎﻧﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ sysadmin ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از آن ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﺮور اﺳﺘﻔﺎده کنید.
 5. ﺑﺮاي اﮐﺎﻧﺖ SA ﯾﮏ رﻣﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮي اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻫﺮﮔﺰ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ SQL Server از اﯾﻦ اﮐﺎﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده نکنید و بجای آن از یک Windows Authentication Account استفاده کنید که دسترسی sysadmin دارد.
 6. به اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ را اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎي ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺷﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي اختصاص دهید.
 7. جهت دسترسی کاربران به اطلاعات، مجوز دسترسی به SP یا View را دهید بجای اینکه مستقیم دسترسی به جداول را بدهید، یعنی کاربران مستقیم به جداول دسترسی نداشته باشند.
 8. تا جایی که امکان دارد از اکانت های ویندوزی بجای اکانت های SQL Server استفاده کنید.
 9. از ﭘﺴﻮرﻫﺎي ﺧﯿﻠﯽ ﻗﻮي ﺑﺮاي اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎي SQL Server اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 10. ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ Public Database Role دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪﻫﯿﺪ.( دیتابیس SQL Server )
 11. ﻻﮔﯿﻦ ID ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ از SQL Server ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ.
 12. اکانت های Guest را در هر دیتابیس توسط دستور Revoke Connect From Guest غیرفعال کنید.
 13. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ، از Cross Database Ownershio Chaining اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 14. ﻫﺮﮔﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي اﺟﺮاي دﺳﺘﻮر xp_cmdshell ﺑﻪ اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ sysadmin ﻧﺪﻫﯿﺪ.
 15. ﺗﻤﺎم دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﻫﺎي ﺗﺴﺘﯽ و Sample را از روي SQL Server ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ.
 16. از Windows Global Groups یا SQL Server Role جهت دسترسی گروهی به کاربرانی که نیاز به دسترسی یکسان دارند استفاده کنید.
 17. از اﯾﺠﺎد Share Folder ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺳﺮورﻫﺎي SQL Server ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ.
 18. ﺣﺘﻤﺎ Login Auditing را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ورود ﺷﺪﻧﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ورود ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ داشتند.
 19. ﻫﺮﮔﺰ از SA ﯾﺎ ﻻﮔﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ ﮔﺮوه sysadmin ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط از ﺳﻤﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ SQL Server استفاده نکنید.
 20. ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ SQL Server ﺷﻤﺎ ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﻓﺎﯾﺮوال ﻗﺮار دارد و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
 21. در نسخه های ۲۰۰۵ و قدیمی تر حتما Builtin/Administrators را حذف کنید تا Local Admin ها نتوانند به SQL Server دسترسی داشته باشند. در نسخه ۲۰۰۸ به بعد این مورد بصورت پیش فرض وجود ندارد.
 22. ﻫﺮ ﺳﺮوﯾﺲ اﮐﺎﻧﺖ SQL Server را ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ Domain Account ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.
 23. ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎي SQL Server ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎ را ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد. در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ دسترسی Local Admin نیازی نیست و دسترسی Domain Admin اصلا استفاده نمی شود.
 24. ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي Distributed Query ﺣﺘﻤﺎ از Linked Server ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده Remote Server استفاده کنید.
 25. ﻫﺮﮔﺰ از ﯾﮏ SQL Server ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ وب را ﺑﺎرﮔﺬاري ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 26. ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﺼﺐ آنتی ویروس ﺑﺮ روي ﺳﺮور SQL Server، ﺑﻪ ﺻﻮرت رﯾﻤﻮت و در ﺑﺎزه ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر ﮐﻤﯽ بر روی سرور هست اقدام به عملیات اسکن نمایید.
 27. ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن hotfix ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ و SQL Server ﺣﺘﻤﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ روي ﺳﺮورﻫﺎ اعمال کنید.
 28. حتما تمام Backup ها SQL Server را Encrypt کنید.( دیتابیس SQL Server )
 29. حتما بصورت دوره از از ابزارهای SQL Server Security Scanner جهت شناسایی حفره های امنیتی استفاده کنید.
 30. حتما SSL و IPSEC جهت ارتباط بین SQL Server و کلاینت ها استفاده کنید.
 31. اﮔﺮ از ﻧﺴﺨﻪ ۲۰۰۸/۲۰۰۵ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ Password Policy Checking ﻓﻌﺎل شود.
 32. اﮔﺮ از ﻧﺴﺨﻪ ۲۰۰۸ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راه اﻧﺪازي TDE از داده ﻫﺎي حساس محافظت کنید.

مدیریت Job ها

 1. از ﺗﺪاﺧﻞ زﻣﺎﻧﯽ Job ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮ روي ﻫﺮ Instance ، ﺟﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﮐﺪام در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و جدای از هم اجرا شوند.
 2. ﻫﻨﮕﺎم اﯾﺠﺎد Hob ﻫﺎ ، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮده و Log آﻧﻬﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ Alert های مخصوص به آن را فعال کرده اید.
 3. ﯾﮏ اﮐﺎﻧﺖ ﻣﺨﺼﻮص در SQL Server ﺑﺮاي اﺟﺮاي Job ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﻪ Job ﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دهید.
 4. اﮔﺮ Job ﺷﻤﺎ T-SQL ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 5. ﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ، ﻫﻔﺘﮕﯽ و ﯾﺎ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، اﯾﻨﺪﮐﺲ ﻫﺎ را Rebuild ﯾﺎ Reorganize ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎي اضافی و Fragmentation ها از بین برود.
 6. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺐ دﺳﺘﻮرات Dbcc Checkdb را ﺑﺮ روي دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﻫﺎ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﺻﺤﺖ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﻫﺎ مطمئن شوید.
 7. از اﺟﺮاي دﺳﺘﻮرات Dbcc در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر زﯾﺎدي ﺑﺮ روي ﺳﺮور ﻫﺴﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات ﺑﺎر IO زیادی بر روی سرور اعمال می کنند و می توانند بر روی Performance سیستم شما اثر گذار باشد.( دیتابیس SQL Server )
 8. اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺪرت SQL Server را رﯾﺴﺘﺎرت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻻگ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ SQL Sever به شدت بزرگ شود و هنگام لود آن زمان زیادی را بگیرد.
 9. از ﺗﻤﺎم Job ﻫﺎ ﯾﮏ Script ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و در ﯾﮏ ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺼﺐ مجدد سیستم، بتوانید از آن استفاده کنید.

تنظیمات SQL Server

 1. تنظیمات SQL Server بهتر است به حالت پیض فرض باشد و تغییر آن باید توسط یک DBA با تجریه صورت گیرد که به عواقب آن آشنا باشد.
 2. اگر از نسخه ۳۲ بیتی استفاده می کنید و همچنین از ۴ گیگابایت و بیشتر RAM استفاده می کنید، مطمئن باشد تنظیمات مربوط به AWE به درستی انجام شده باشد.

تنظیمات مربوط به Database

 1. گزینه auto Create Statistics و auto Update Statistics را بر روی همه دیتابیس ها فعال کنید و اگر این گزینه های غیرفعل باشند بصورت دستی خودتان عملیات بروزرسانی Statistics را به عهده بگیرید.( دیتابیس SQL Server )
 2. ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺰﯾﻨﻪ Auto  را ﺑﺮ روي دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﻓﻌﺎل ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺪر رﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 3. ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ AutoGrowth ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺧﻮدﮐﺎر ﺳﺎﯾﺰ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و در ﺑﺎزه ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﮐﺮدن وﺿﻌﯿﺖ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﺧﻮدﺗﺎن اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ را در ﺳﺎﯾﺰ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

نظرات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *