آسیب پذیری Local File Inclusion یا به اختصار LFI ، از دسته آسیب پذیری های فراخوانی فایل بصورت محلی است. در این آسیب پذیری هکر می تواند دستورات از طریق دستور دهی در url فایل های محلی را فراخوانی کند. این آسیب پذیری در نتیجه اشتباه برنامه نویس اتفاق می افتد.

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team