Database

Database

Database

Database Monitoring


 • نظارت همه جانبه بر روی پایگاه های داده در یک نگاه توسط PRTG
 • Oracle SQL ، Microsoft SQL ، PostgreSQL و …
 • جلوگیری از خرابی ها ، بهینه سازی عملکرد

SQL Monitoring


 • ابزار بسیار جامع نظارت بر پایگاه داده توسط PRTG
 • Microsoft SQL
 • Oracle SQL

Oracle Monitoring


 • نظارت بر نحوه ی بازیابی اطلاعات شما توسط PRTG
 • اطلاع خودکار هنگام وقوع خطا در پایگاه های داده
 • ارزیابی عملکرد پایگاه های داده Oracle SQL توسط PRTG

MySQL Monitoring


 • نظارت بسیار جامع بر روی پایگاه داده MYSQL شما توسط PRTG
 • نظارت بر تمام کوئری های مهم SQL در یک نگاه در همه زمان
 • اعلام اخطار هنگام وقوع خطا در پایگاه های داده
CLOSE
CLOSE