تقویم آموزشی

دوره آموزش وبینار مقدماتی – شخصی

روززمان برگزاریطول دورهشهریهشهریه با تخفیفساعت شروع و پایاننام استادمحل برگزاری
سه شنبه۹۶/۱۲/۱۵۱ ساعترایگانرایگان۱۵:۰۰ – ۱۴:۰۰شاهین شاپوریشرکت سما سامانه تجهیز
سه شنبه۹۶/۱۲/۱۵۱ ساعترایگانرایگان۱۶:۰۰ – ۱۵:۰۰شاهین شاپوریشرکت سما سامانه تجهیز
sama   طراحی شده توسط شرکت توان دید آتی
کپی رایت © 2016.