لیست قیمت اکانتیکس

USD ($)EUR (€)
Standard (2 Concurrent Scans) Maintenance incl.$ ۲,۴۹۵/yr€ ۲,۲۵۰/yr
Pro (5 Concurrent Scans) Maintenance incl.$ ۳,۵۰۰/yr€ ۲,۹۹۵/yr
Enterprise (10 Concurrent Scans – ۳ users)* Maintenance incl.$ ۶,۹۹۵/yr€ ۵,۹۹۵/yr

USD ($)EUR (€)
۱ Target + 3 FREE Network Targets$ ۳۴۵€ ۲۹۵
۳ Targets + 3 FREE Network Targets$ ۶۸۵€ ۵۹۵
۵ Targets + 5 FREE Network Targets$ ۱,۱۵۰€ ۹۹۵
۱۰ Targets + 10 FREE Network Targets$ ۲,۲۰۰€ ۱,۸۹۵
۱۵ Targets + 15 FREE Network Targets$ ۳,۲۰۰€ ۲,۷۹۵
۲۵ Targets + 25 FREE Network Targets$ ۵,۳۱۰€ ۴,۵۹۵
۵۰ Targets + 50 FREE Network Targets$ ۱۰,۲۷۵€ ۸,۹۵۰

 USD ($)EUR (€)
Standard (2 Concurrent Scans) 1st yr Maintenance incl.$ ۴,۵۹۵€ ۴,۱۵۰
Pro (5 Concurrent Scans) 1st yr Maintenance incl.$ ۶,۳۹۵€ ۵,۵۵۰
Enterprise (10 Concurrent Scans – ۳ users)* 1st yr Maintenance incl.$ ۱۲,۴۹۵€ ۱۰,۷۵۰
پشتیبانی سالانه
Standard (2 Concurrent Scans)$ ۱,۱۰۳€ ۹۹۶
Pro (5 Concurrent Scans)$ ۱,۵۳۵€ ۱,۳۳۲
Enterprise (10 Concurrent Scans – ۳ users)*$ ۲,۹۹۹€ ۲,۵۸۰
sama   طراحی شده توسط شرکت سما وب هاست
کپی رایت © 2016.